Skip to content

Sprawdź ofertę zajęć online!

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o Przetwarzaniu danych osobowych     

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest  Marta Strzelecka (nazwa handlowa YogaRuchEmocje), z siedzibą: Raszyn 05-090 Raszyn, ul. Dworkowa 3A. Jednocześnie Marta Strzelecka jest osobą, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, adres e-mail : Yogaruchemocje@gmail.com  tel. 690626833.

II.  Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana* dane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) wyłącznie w celu zawarcia  i wykonania umowy najmu lokalu mieszkalnego, dzierżawy, zgodnie z wymienionymi w art.5 RODO i stosowanymi przepisami prawa. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.   

III. Prawo do sprzeciwu:  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana* dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

IV. Administrator będzie przechowywać dane  prze okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

V. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. usługodawcom zajmującym się obsługą księgową Administratora, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, firmom wykonującym okresowe przeglądy wynikające z Prawa budowlanego.  

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy.  

VIII. Informuję, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.  

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

Polityka cookies

  1. Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej YogaRuchEmocje.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i wykorzystywanym systemie operacyjnym. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w LH, Light hosting.

  1. Newsletter

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze strony YogaRuchEmocje.pl Dane te przechowywane są w bazie danych YogaRuchEmocje.pl. 

  1. Administrator danych

Podanie danych osobowych do obsługi zapytania wysłanego przez e-mail, jest dobrowolne. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail yogaruchemocje@gmail.com 

Administratorem danych osobowych jest Marta Strzelecka ul. Dworkowa 3A, 05-090 Raszyn NIP 522 258 47 83

  1. Powierzenie danych

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

LH, Light hosting

  1. Pliki cookies

Pliki cookie strony yogaruchemocje.pl nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym i służą prawidłowemu wyświetlaniu strony. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Marta Strzelecka (nazwa handlowa YogaRuchEmocje)