Regulamin

 1. REGULAMIN

  REGULAMIN STUDIA YogaRuchEmocje

  Cennik – aktualne ceny zajęć  prowadzonych w Studio YogaRuchEmocje, dostępne są na stronie internetowej www.yogaruchemocje.com

  Oferta – aktualnie dostępna, na stronie internetowej www.yogaruchemocje.pl


  YogaRuchEmocje to nazwa handlowa dla działalności gospodarczej Marta Strzelecka mieszczącej się przy:

  Ul. Dworkowej 3a

  05-090 Raszyn

  NIP 522 258 47 83

  Adres wykonywania usługi to:

  Raszyn 05-090

  Al. Krakowska 31

  YRE – YogaRuchEmocje

  UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

  1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez YRE jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.

  2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez YRE mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie:

  https://yogaruchemocje.pl/studio-jogi/

  3. W studio podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Osoby towarzyszące, w tym rodzice uczestników niepełnoletnich, nie mogą przebywać na sali w czasie zajęć.

  4. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić Salę ćwiczeń na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w formie ONLINE mogą wziąć udział w tych zajęciach.

  5. Zaraz po wejściu do studio obowiązkowe jest zdjęcie obuwia i pozostawienie go na półce z butami, na zajęciach jogi ćwiczymy boso.

  6. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Nauczyciel/Instruktor ma prawo do niewpuszczania na Salę ćwiczeń osób spóźniających się.

  7. YRE ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia.

  BEZPIECZEŃSTWO

  1. YRE nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.

  2. Za uszkodzone albo utracone mienie Uczestników zajęć, pozostawione w studiu, YRE nie ponosi odpowiedzialności.
  W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

  4. Przebywając na Sali w Studio należy podporządkować się poleceniom Instruktora/Nauczyciela. Za szkody, w tym powstałe w wyniku nie zastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

  5. Zabrania się wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody i substancji oleistych.

  6. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę do jogi wnoszenia napojów, jedzenia, również rzeczy osobiste typu telefon i portfel zostawiane są przed drzwiami sali. Dom jest zamykany na czas zajęć.

  7. Osoby przebywające na terenie YRE zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli YRE oraz zachowania czystości, poszanowania mienia  YRE i innych Uczestników zajęć.

  8. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku.

  9. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.

  10. Na terenie YRE obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, i środków odurzających.

  11. Zabrania się wprowadzania na teren YRE zwierząt, rowerów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć.

  12. Obuwie i okrycie wierzchnie  pozostawiamy przy wejściu.

  SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

  1. Liczba osób w grupach jest ograniczona.

  2. Zapisy do poszczególnych grup, zgodnie z ofertą KF dostępną na stronie internetowej  https://yogaruchemocje.pl/studio-jogi/#grafik

  a/ poprzez grafik zajęć na stronie internetowej

  3. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy YRE. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, YRE zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika płatności na inne zajęcia lub dokonania zwrotu.

  4. YRE zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

  a/ brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia

  5. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora YRE ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.

  6. W sytuacjach losowych YRE ma prawo do odwołania zajęć. Jeśli uczestnik był na liście – zapisany na te zajęcia – ma prawo do przeniesienia tych zajęć na późniejszy termin w ten sam dzień i godzinę, nawet jeśli ważność karnetu wygaśnie.

  SYSTEM PŁATNOŚCI

  1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie www.yogaruchemocje.com przed rozpoczęciem zajęć w formie przelewu z góry. Dopuszczalną formą płatności jest płatność na miejscu po uprzedniej potwierdzonej przez YRE rezerwacji miejsca na wybranych zajęciach.

  2. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie pakietowym („Karnet”). Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby. Jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji.

  3. Uczestnik ma możliwość wyboru zajęć pojedynczych albo pakietu zajęć jednego spośród poniższych:

  a/ karnet 4 zajęć w trakcie 30 dni od daty rozpoczęcia karnetu

  b/ karnet 8 zajęć w trakcie 30 dni od daty rozpoczęcia karnetu

  c/ karnet 6 zajęć w trakcie 30 dni od daty rozpoczęcia karnetu

  d/ karnet na pojedyncze zajęcia

  4. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie. W przypadku zdarzeń losowych i niemożności wykorzystania karnetów w terminie, na który karnet został wydany, zwroty za niewykorzystane wejścia, nie są udzielane.

  6. Opłaty w YRE wnoszone są w następujących formach:

  – online przez stronę.

  7. YRE wystawia faktury na zakupy, pod warunkiem, że chęć otrzymania faktury zostanie zgłoszona od razu w trakcie zakupu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić taką potrzebę poprzez system rezerwacyjny lub e-mail yoga.ruch.emocje@gmail.com, podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), jakich zajęć dotyczy faktura oraz pozostawić na Recepcji paragon poświadczający dokonaną płatność. Fakturę można odebrać osobiście lub może ona zostać wysłana drogą mailową. Jeśli Uczestnik decyduje się na odbiór faktury drogą mailową zobowiązany jest do pozostawienia adresu mailowego na który faktura ma zostać wysłana.

  8. Jedyną formą pełnej rezerwacji miejsca w wybranej grupie jest dokonanie opłaty za zajęcia zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej

  https://yogaruchemocje.pl/studio-jogi/#cennik

  LEKCJE INDYWIDUALNE („lekcje”)

  1. Lekcje indywidualne można umawiać mejlowo lub osobiście.

  2. Lekcje można wykupywać pojedynczo, lub w pakietach. Aktualne ceny lekcji indywidualnych są dostępne na stronie www.yogaruchemocje.com. w zakładce „Cennik”.

  3. Uczestnik wykupując lekcję/pakiet lekcji może wybrać konkretnego Instruktora, z którym decyduje się odbyć lekcje.

  4. Terminy lekcji indywidualnych są ustalane z Uczestnikiem w zależności od dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępności Sali Studia.

  6. Karnety na lekcje indywidualne są imienne i udział w tych lekcjach może brać jedynie osoba, na którą taki karnet jest wystawiony.

  7. Uczestnicy decydujący się na wykupienie pakietu lekcji indywidualnych proszeni są o przemyślaną decyzję, gdyż od momentu wykupienia pakietu nie ma możliwości rezygnacji z niego i otrzymania zwrotu wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane lekcje.

  8. Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie lekcji jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby nie później niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Zgłoszenia można dokonywać Instruktorowi droga telefoniczną bądź mailową. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, nawet jeśli Uczestnik nie pojawi się na lekcji, opłata za taką lekcję jest należna tak, jakby lekcja się odbyła.

  9. W wyjątkowych przypadkach takich, jak choroba Instruktora, YRE zobowiązuje się skontaktować z Uczestnikiem niezwłocznie i może zaproponować Uczestnikowi odbycie lekcji z innym Instruktorem. Uczestnik ma prawo nie skorzystać z takiej propozycji i wówczas lekcja odbędzie się w innym terminie. W przypadku, gdy taka sytuacja spowoduje wygaśnięcie karnetu, termin jego ważności jest odpowiednio przedłużany.

  Przesunięcie zajęć w przypadku wykupienia pakietu 10 zajęć z kolei może nastąpić raz z powodów leżących po stronie Zamawiającego do 24 godzin przed planową lekcją. Wtedy znajdujemy inny pasujący termin zastępczy, tak, aby zrealizować karnet w wyznaczonym czasie – jest to czas potrzebny, żeby zrealizować zajęcia chodząc regularnie w wyznaczonych terminach plus tydzień.  

  10. W przypadku spóźnienia się Uczestnika na lekcję, żadne warunki nie ulegają zmianie, a lekcja kończy się zgodnie z planem.

  KARNET 

  1. Karnet ma formę OPEN – to znaczy, że można z niego korzystać na wszystkich zajęciach z oferty studia z wyłączeniem warsztatów oraz eventów.
  2. Karnet jest ważny 30 dni od daty jego aktywacji czyli daty zakupu. 
  3. Zajęcia z karnetu można anulować do 1 godziny przed ich rozpoczęciem nie tracąc wejścia w karnecie. Po tym czasie, rezerwacja zejdzie z karnetu, a wpłata nie zostaje zwrócona klientowi.

  SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE EVENTÓW

  1. W celu rezerwacji sali lub studia na potrzeby Eventu lub Urodzin należy skontaktować się ze studiem YogaRuchEmocje mejlowo, a także dokonać przedpłaty rezerwacyjnej w wysokości ustalonej przez studio indywidualnie.

  2. W przypadku rezygnacji z organizacji eventu studio YRE nie zwraca wpłaconej przedpłaty, niemniej gwarantuje dostępność studia w innym wybranym przez studio dostępnym terminie lub zamianę wpłaconej kwoty na barter w postaci dowolnego wybranego karnetu studia KF na zajęcia do wykorzystania w przeciągu 3 miesięcy od zgłoszenia rezygnacji.

  3. Wpłata wyznaczonej kwoty na konto bankowe studia YRE jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu studia YRE oraz zapisami zawartymi w punkcie dotyczącym organizacji eventów przez studio YRE.

  ZWROTY:

  Nie ma możliwości zwrotów zakupionych karnetów czasowych.

  1. W przypadku wydarzeń specjalnych – warsztaty i wyjazdy. Zadatek wpłacony w celu rezerwacji nie podlega zwrotowi na żadnym etapie. Jeśli została uiszczona cała kwota za warsztat lub zadatek, to przed upływem miesiąca od dnia, w którym odbywa się dane wydarzenie, zwrot wynosi 50% ceny, a po upływie miesiąca do terminu wydarzenia, 100% ceny jest zachowane przez organizatora Marta Strzelecka ul. Dworkowa 3a, 05-090 Raszyn

   

  REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać drogą mailową na adres: mailowy yoga.ruch.emocje@gmail.com w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

  2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Marta Strzelecka NIP 522 258 47 83 z siedzibą w Raszynie przy ul.Dworkowej 3a 05-090

  2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Marta Strzelecka w celu zapisu na zajęcia, przyjęciu płatności na zajęcia, kontaktu w celu informacji na temat zajęć, kontaktu w celach informacyjnych dotyczących oferty YRE – warsztatów, wyjazdów.

  3. Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

  OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub dostępnych na stronie internetowej yogaruchemocje.pl bez pisemnej zgody przedstawicielki firmy.

  2. Uczestnik zajęć YRE wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji YRE w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez YRE i jego patronów.

  SPRAWY OGÓLNE

  1. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu YRE mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.

  3. Regulamin jest dostępny na stronie yogaruchemocje.pl

  4. YRE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.

  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.